சிஷ்ய பரம்பரை

Át»ç ÂUklhya ÁZa gu«giu

r_f« nfh¤Âu« FybjŒt«
M irt r_f« bfsÁf nfh¤Âu« fh£l«g£o
bršyh©oa«k‹
fhâ Fy« FybjŒt«
jiyaešÿ® Tiw Fy« jiyaešÿ®
bgh‹ fhëa«k‹
jiyaešÿ® éisa‹ Fy« jiyaešÿ®
bgh‹ fhëa«k‹
fhŠÁ¡nfhæš br«g‹ Fy« fhŠÁ¡nfhæš
Ónjéa«k‹
fhŠÁ¡nfhæš f©z‹ Fy« fhŠÁ¡nfhæš
Ónjéa«k‹
bkhsÁ f©z‹ Fy« fhŠÁ¡nfhæš
Ónjéa«k‹
médhÁ br«g‹ Fy«
njhS® fhii Fy« njhS®
fhëa«k‹
gilÅL Tiw Fy«
fªj«ghisa« Tiw Fy«
br«òkhnjé Tiw Fy« br«òkhnjé
bršèa«k‹
bgça òèô® Tiw Fy«
fhë§fuha‹ghisa« Tiw Fy«
ä‹dh«gŸë Tiw Fy«
Ãlhçô® Tiw Fy«
nkhf}® kâa‹ Fy« bršyh©oa«k‹
fhëa«k‹
fh¡fhntç éisa‹ Fy« fh¡fhntç
bršyh©oa«k‹
guk¤Â bghUŸ jªj Fy« guk¤Â
bršyh©oa«k‹
c‹åô® fhëa«k‹
Úÿ® fhil Fy« Úÿ®
gilbt£oa«k‹
xLt§F¿¢Á Mªij Fy« xLt§F¿¢Á
bršyh©oa«k‹
Mçô® bt©Lt‹ Fy« Mçô®
bršyh©oa«k‹
fh®tê mHf‹ Fy« bršyh©oa«k‹
mHFeh¢Áa«k‹
f¤Â¡fhu‹ bfh«ò fhil Fy«
Xy¥ghisa« kâa‹ Fy«
nry« nrhêa ntshs®Fy«
$ fz¡Fßis
bgça©zrhä
Át»ç Ïir ntshs®