நிகழ்வுகள்

Âd« njhW« : f£lis jhu®fŸ Átói#

fhiy 10.00 kâ - $ éehaf® têghL
10.30 kâ - rfy ÉtuhÁfŸ eynkhL thH kAh r§fšg«
11.00 kâ - M¤kh¤j Átói#
kÂa« 12.00kâ - kAh Ôghuhjid
12.15 kâ - kâ FyFU mU£Ãurhj« tH§Fjš
12.30 kâ - kâ m‹djhd«
kÂa« 2.00 kâ Kjš 5.00 kâ tiu ÁZa gu«giu¡F Mnyhrid tH§Fjš.


Á¤Âiu khj«

 • Át»ç $ ntyhÍj Rthä Mya c‰¢rt ¡çiafŸ el¤Â it¤jš.
 • Á¤Âuh bgs®zä m‹W kÂa« ÂUklhya¤Âš Áw¥ò m‹djhd«

itfhÁ khj«

 • fhŠÁ¡ nfhéš $ Ónjéa«k‹ Mya c‰¢rt ¡çiafŸ Át»ç MÔd äuhRgo el¤Â it¤jš.
 • itfhÁ _yh eZ¤Âu« m‹W Áw¥ò Átói# éHh

Mo khj«

 • FU ó®âkh m‹W Fy FU Áw¥ò têgh£L éHh
 • Mo btŸë வரலக்ஷ்மி விரதம் m‹W ÂUés¡F têghL

Mtâ khj«

 • m‹W $ bgh‹fhëa«k‹ Mya¤Âš 1008 ÂUés¡F têghL el¤Â it¤jš.

òuh£lhÁ khj«

 • ÂUklhya¤Âš etuh¤Âç c‰¢rt éHh
 • MÍj ói# ru°t ói# m‹W Át»ç ÂUklhya ÂUgšyh¡F -MÍj§fŸ Xiy¢ RtofŸ - kªÂu rh°Âu üšfŸ ÏitfS¡F têghL
 • éía jrä m‹W fhiy 10.00 மணி FHªijfŸ fšé ts« nt©o.
 • $ ru°t $ Aa¡Ñçt® kAhahf«
 • Fy FUnt ÁZa FHªijfS¡F ஒளஷதம் më¤J ehéš ¥uzt« vGÂ

I¥gÁ khj«

 • $ ntyhÍj Rthä Mya¤Âš fªjõZo khnAh®¢rt« el¤Â it¤jš.
 • I¥gÁ 26« ehŸ ó{a $ kufj RthäfŸ FU ói# éHh

fh®¤Âif khj«

 • $ ntyhÍj Rthä Mya¤Âš fh®¤Âif Ôg¤ ÂUéHh el¤Â it¤jš.

kh®fê khj«

 • $ ntyhÍj Rthä ÂU¡nfhéèš kh®fê ÂUthÂiu m‹W MU¤uh jçrd éHhéš eluh#Ul‹ FyFU vGªjhUë mU£fh£Á tH§Fjš.
 • ÂUklhya« rh®ghf ÂUthÂiu fè tH§Fš

ij khj«

 • ÂUklhya¤Âš ij¥bgh§fš ÂUéHh
 • fhŠÁ¡nfhéš bfhs¤jh‹ ttR »uhk¤Âš kh£L bgh§fš m‹W eh£L gRkhL nfhói# ÂUéHh

khÁkhj«

 • Átuh¤Âç m‹W ÂUklhya¤Âš Átói# éHh
 • $ ntyhÍj Rthä Mya¤Âš1008 Átè§f ói# éHh
 • $ fhÁ é°t ehjU¡F ÂUklhya¤Âd rh®ghf Kjš fhy f£lis

g§Få khj«

 • jiya ešÿ® $ bgh‹fhëa«k‹ Mya c‰¢rt ¡çiafis Át»ç mÔd äuhRgo el¤Â it¤jš.