செயல்பாடுகள்

  • cyf¤Âš thG« mid¤J Ét uhÁfS« eynkhL thH ÂdªnjhW« M¤kh®¤j Átói#.
  • ntj« - Áthfk« - n#hÂl« th°J r«kªjkhd MnyhridfŸ tH§Fjš.
  • Mya Á‰g rh°Âu§fŸ tiugl§fŸ mik¤JbfhL¤jš.
  • My§fS¡F F«ghÃnõf«- kAh ahf§fŸ el¤Â it¤jš.
  • ÁZa gu«giu¡F c£g£l ÂU¡nfhæY¡F Mfk¡çiafŸ el¤Âit¤jš.
  • ÁZa ghu«gça¤ij ngâfh¤jš
  • ÁZa Fy j®khdZlhd éÂfis ngh¤jš.
  • j®k fhça§fis $ Át»ç ÂU klhyaey mw¡f£lis _y« el¤Jjš
  • ntj Áthfk ÂUKiw ghl rhiy mik¤jš.
  • nfhrhiy mik¤J eh£L gRkhL gŠr f›a« gŠr fta kUªjf« nfhrhd éóÂ- jahç¤J g¡j®fS¡F më¤jš